Tillgänglighet

Om teatern / Tillgänglighet / Introduktion till tillgänglighet

Introduktion till tillgänglighet

Teater De Vill har sedan år 2003 arbetat för tillgänglighet på flera plan. (Se verksamhetsberättelse.) Förenklat kan man säga att allt gruppen gör genomsyras av tillgänglighet. Vi arbetar med integrerade ensembler bestående av skådespelare med och utan funktionsnedsättningar. Vi ger seminarier på temat vid Biennaler, festivaler, utbildningar, kommunkonferenser, riksteaterdagar, landstingsdagar, mm. Vi håller nybörjarkurser i skådespeleri för personer med funktionsnedsättningar över hela landet. Vi har tagit fram policydokument på uppdrag av Teatercentrum, skrivit en rad pjäser på temat, deltagit i debatter, Älvsjömässor, representerat frågan i riksdagens kulturutskott, deltagit i tv och media, anpassat scenrum, foajé, toa, hemsida, mm, mm. Vi arbetar i nära sommarbete med en rad handikapporganisationer, framförallt NHR och STIL. Centralt i Teater De Vills verksamhet är synbarhet i det offentliga rummet. För oss är det viktigt att arbeta med mångfaldigade ensembler och då inte minst skådespelare med funktionsnedsättningar. Då Teaterhögskolan oss veterligen inte antagit någon (kanske en) med funktionsnedsättning inom ramarna för sin ordinarie utbildning blir arbetet en kombination av utbildning och anställning. Att det dessutom finns väldigt få nybörjarkurser i skådespeleri för målgruppen gör att branschen blir än mer stängd. Vi menar att det är av vikt att det inte uppstår glapp mellan skådespelarna och att det skulle vara direkt kontraproduktivt om skådespelarna med funktionsnedsättningar höll lägre nivå än övriga. Därför skapar vi förutsättningar som möjliggör professionalitet. Här är reptid, regimetod och utrymme för grundträning av stor betydelse. Resultatet är entydigt. Våra skådespelare har, avsaknad av högskoleutbildning till trots, uppnått mycket hög kvalitet i sitt yrkesutövande. Om detta vittnar hyllningar av recensenter, publikrespons och anställningserbjudanden från andra teatrar. 

 

Teater De Vill har skapat ett eget utbildningssystem som består av:

  1. Kurser i skådespeleri över hela landet.
  2. Anställa autodidakter och låta dem tillgodogöra sig utbildning via yrkesutövning.
  3. Fortbildningar i block (Film, mm).
  4. Arbete för anpassad utbildning på högskolenivå.

Under 2009 och första delen av 2010 arbetade Teater De Vill intensivt med planeringen av ett nytt 3-årigt projekt. ”Från ax till limpa”; en professionell skådespelarutbildning för personer med funktionsnedsättningar. (Se verksamhetsberättelse) Projektet planerades i samarbete med Teaterhögskolan/Dramatiska Institutet, Stil och NHR. Hela projektet formuleras i minsta detalj, schemaläggning, ansvarsfördelning möten, planering och en rad ansökningar. Då projektet avslogs av påtänkt huvudfinansiär inbjöds samarbetspartners hösten 2010-2011 för att utvärdera och eventuellt omformulera delar av projektet Det långsiktiga målet att fler personer med funktionsnedsättningar ska utbildas till skådespelare och övriga konstnärliga yrken kvarstår. Vi anser dock att det i första hand är en fråga för teaterhögskolorna och i viss mån de förberedande skolorna i landet. Teater De Vill ställer sig givetvis till förfogande och kommer fortsatt var en plattform för anställning och erbjuda möjlighet för utbildning via yrkesutövande. 

Fas 1- Fas 3

Då Teater De Vill 2003 startade sitt arbete med tillgänglighet låg den handikappolitiska planen ”Från patient till medborgare” i en fjärran horisont. Målsättningen kom dock att få stor betydelse då Teater De Vill från 2006 intensifierade sitt arbete på temat. Utifrån ett nära samarbete med en rad handikapporganisationer har gruppen varit en viktig röst i debatten och bidragit med att utveckla den handikappolitiska planen. Vårt arbete för tillgänglighet har formulerats i faser:
Första fasen var att vidga begreppet tillgänglighet till att omfatta ”det dubbla tillgänglighetsbegreppet” och att teaterns anpassningar inte ska begränsas till publikplatser. Vi tog fram en föreställning med integrerad ensemble för fast scen och seminarium på temat. 
Andra fasen handlade om att leva med funktionsnedsättning och ifrågasätta normalitetsbegreppet. Vi ville också bevisa att det går att turnera med en integrerad ensemble även om lokaler är otillgängliga. På detta sätt kunde vi förtäckt påskynda anpassningar på alla platser vi spelade på. Detta blev påtagligt effektivt då föreställningen gjorde stor succé och spelade över 300 gånger över hela landet. Till föreställningen gav vi även seminarium och efterarbetesmaterial. 

 

Så var det dags för den tredje fasen som handlade om att skådespelarna med funktionsnedsättningar inte var med i pjäserna som representanter för sina handikapp. Att göra pjäser där rullstolen stod okommenterad. Vi tog fram två pjäser och turnerade åter över hela landet. Även dessa spelade upp mot 300 gånger vardera. 

Om personer med funktionsnedsättningar ska integreras och bli en naturlig del i samhället måste de synliggöras och släppas in i det offentliga rummet. Det handlar om att skapa positiva förebilder och exponera det som skrämmer och känns annorlunda. Det handlar inte om att låta en marginaliserad grupp komma till tals utan snarare om att berika teatern med erfarenheter och nya uttrycksformer. Så kan klyftorna och segregationen i det otillgängliga samhället minska.

Läs mer om fas 4

Läs även gärna Teatercentrums nummer av "Utspel" med temat "Vem vill se normal teater?" där bl.a. Johan Bössman berättar om Teater De Vills arbete med tillgänglighet.

http://www.teaterdevill.se/media_files/images/utspel_1_2010_webb1.jpg