Kalendarium

Oktober 2018
# Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
40
40 1
Seek and Hide
10:00, Borås

Seek and Hide
13:00, Borås
2
Aisha
10:00, Sundbyberg

Seek and Hide
10:00, Borås

Aisha
12:30, Sundbyberg

Seek and Hide
13:00, Borås
3
Aisha
10:00, Sundbyberg

Seek and Hide
10:00, Borås

Aisha
12:30, Sundbyberg

Seek and Hide
13:00, Borås
4
Seek and Hide
10:00, Borås

Seek and Hide
13:00, Borås
5
Seek and Hide
10:00, Borås

Seek and Hide
13:00, Borås
6
Mitt och ditt och mitt
14:00, Värmdö
7
41 8
Seek and Hide
10:00, Pipersgatan 4
9
Skapande skola
00:00, Norrtälje
10
Skapande skola
00:00, Norrtälje
11
Skapande skola
00:00, Norrtälje

Seek and Hide
13:15, Hässleholm
12 13
Seek and Hide
10:00, Huddinge
14
42 15
Aisha
10:00, Vaxholm
16
Skapande skola
00:00, Norrtälje

Aisha
09:30, Vaxholm

Seek and Hide
09:40, Scenkonst Sydost

Aisha
11:00, Vaxholm
17
Skapande skola
00:00, Norrtälje

Aisha
09:30, Vaxholm

Aisha
11:00, Vaxholm
18
Skapande skola
00:00, Norrtälje
19
Seek and Hide
10:00, Vällingby

Seek and Hide
13:00, Vällingby
20 21
43 22
Seek and Hide
09:30, Södertälje

Seek and Hide
12:30, Södertälje

Seek and Hide
13:15, Scenkonst Sydost
23
Skapande skola
00:00, Norrtälje

Seek and Hide
10:00, Pipersgatan 4

Seek and Hide
13:00, Pipersgatan 4
24
Skapande skola
00:00, Norrtälje

Aisha
10:00, Trollhättan

Aisha
13:00, Trollhättan
25
Skapande skola
00:00, Norrtälje
26
Aisha
10:00, Pipersgatan 4
27 28
Mitt och ditt och mitt
13:00, Pipersgatan 4
44 29 30 31        

Kommande produktioner

Vapenhuset år 2

Produktioner / Tidigare / Vapenhuset år 2

Vapenhuset

En unik sammanställning

 

VapenhusetSå är vi äntligen där! Nu är den klar! Sammanställningen av projektet Vapenhuset. Puh! Något liknande har vi aldrig gjort och kommer kanske aldrig att göra igen. Arbetet har varit enormt omfattande och intensivt. Vi hoppas att du, oavsett vem du är, får användning för materialet. Representerar du skolan hoppas vi att du får information kring elevers och skolpersonalens upplevelser av klimat, kultur, relationer m.m. Är du politiker hoppas vi att du får information kring hur det står till i landets högstadier och underlag för diverse beslut. Representerar du media hoppas vi att du får inblick i den fria teaterns verksamhet och hur skolan upplever dess projekt. Representerar du allmänt intresserad hoppas vi att du får… osv…

För vår undersökning har vi använt oss av metodlektioner och enkäter. Skolorna har fått beställa metodlektioner som två skådespelare och pedagoger ansvarat för att leda. Lektionen har bestått av metod- och dialogövningar och ifyllande av enkäter. Hela 3 652 elever, vilket motsvarar 10 % av samtliga elever som tagit del av projektet, har besvarat enkäten. Omfattningen på skolpersonalens enkätsvar är inte riktigt lika omfattande men uppgår ändå till 95 stycken och motsvarar cirka 2 % av alla som tagit del av projektet. Enkätundersökningen omfattar 7 län och 21 kommuner och totalt har Teater De Vill besökt 195 klasser.

Så … om du undrar hur många teaterföreställningar en högstadieelev har sett i livet, hur många pjäser en skola tar in under ett år, om skolpersonal och elever tycker teater är viktigt, i vilken omfattning det förekommer mobbning och kränkningar i skolan, om skolpersonalen har kontroll över situationen på skolan, om eleverna har förtroende för de vuxna, om skolpersonalen utsatts eller utsatt någon för mobbning, vilken typ av kränkningar som är vanligast förekommande och mycket mer… är detta material för dig.

Läs materialet här

Vill också passa på att informera alla inblandade skolor om att de till denna sammanställning även kommer få en specifik för deras skola.

 

Sammanfattning av sammanställningen

Att med några ord sammanfatta ett projekt som sträckt sig över 3 år och innefattat så många delar är inte möjligt. Ändå känns det angeläget att lyfta några aspekter och slutsatser.

Enkätsvaren tecknar ett skolklimat som på många sätt är alarmerande. Det förekommer mobbning och kränkningar på alla skolor som deltagit enkätundersökningen. Nästan 60 % av eleverna och 99 % av skolpersonalen anser att det förekommer på deras skola. Majoriteten av de båda menar också att verbal och psykisk mobbning är de vanligast förekommande. Både skolpersonal och elever blir eller har blivit utsatta. Nästan 70 % av eleverna anser att skolpersonalen sällan eller aldrig ser om det förekommer mobbning. Dessutom saknar 30 % av eleverna förtroende för de vuxna på skolan. Vidare vet inte över hälften av eleverna om deras likabehandlingsplan är bra.

Skolan måste kunna garantera eleverna trygghet och komma tillrätta med klimatet. Arbetet måste fortsätta, intensifieras och prioriteras. Ingen ska behöva gå rädd till skolan och löpa risk för kränkningar. Vi hoppas att Vapenhuset och denna sammanställning kan utgöra hjälp i det arbetet och klarlägga behovet av insatser.

För egen del som fri teater har projektet medfört nya erfarenheter och kompetens på en rad områden. Inte minst att skapa mätbara undersökningar och sammanställa enkätsvar i diagramform. Teater De Vill har dessutom utvecklat samarbetet med organisationer, fördjupat sin kunskap i ämnet mobbning, tagit nya steg i författandet av ungdomspjäser, utvecklat seminarie- och efterarbetsmaterial, skapat metodlektioner, arbetat nära referensgrupper, utvecklat roll- och karaktärsarbete på scenen, tagit nya steg i att korsbefrukta konstnärliga uttryck, m.m.

Även om Teater De Vill arbetar temabaserat med kringverksamhet vill vi mena att all teater inte behöver vara ett verktyg utan ska kunna stå själv. Det är av vikt att elever får del av kultur och teaterns bildspråk. Vi är övertygade om att det stimulerar och utvecklar åskådaren på en rad områden som inte alltid är mätbara. Det är dock inte alltid så lätt att sätta ord på varför teater och kultur är betydelsefullt och viktigt för elever. På senare år har den fria teatern allt mer tvingats motivera betydelsen av sina projekt och existens. Det har blåst vindar som inte nöjt sig med att ”endast ge” skolungdomar teater. I centrum står snarare att vara ett komplement till undervisningen och belysa olika ämnen med teatern som medel. Dessa röster får gärna ta projektet Vapenhuset som ett lyckat exempel på temabaserad teater i skolans tjänst men de får inte använda projektet som intäkt för likformning av kulturen.

Enligt vår undersökning har över hälften av eleverna sett färre än fem pjäser i hela sitt liv. Dessutom svarar över hälften att de aldrig går på teater på fritiden. Skolan är en viktig kulturarena och ibland den enda. Om inte skolan, som med stor sannolikhet förmedlar merparten av elevernas teaterupplevelser, ges ordentliga förutsättningar utarmas mycket. Eleverna går miste om teaterns mångfald, kreativa experiment, hissnande upplevelser, beröringspunkter, nya upptäcker, m.m. Vi tycker också att teaterpubliken övas i empati: När teater fungerar som bäst tvingas publiken att leva sig in situationerna som gestaltas på scenen och identifiera sig med pjäsens karaktärer. Teaterns verkliga materia är publikens fantasi.

Johan Bössman, Teater De Vill

Dramapedagog: Kaj Ahlgren