Pressbild, Cut the cuts 6

Pressbild, Cut the cuts 6

Foto av Kamilla Kraczkowski